סדר סדר תרדוף


ביחידה 101 - 99 חיילים ושני מפקדים: סגן מאונכי וסרן מאוזני.
לקראת מסדר סיום הקורס הוטל עליהם להצעיד את חייליהם. החיילים סודרו במבנה מלבני של 11 שורות ו-9 טורים.
בחזית הטורים ניצב זקוף מאונכי, ובחזית השורות - מאוזני.
סגן מאונכי הפנה את חייליו אליו והורה להם להסתדר לפי גובה בכל טור: הנמוך שבטורו - ראשון, והגבוה - אחרון. בהשלימם בציות מכסימלי את הפקודה, פקד מאוזני : "ימינה פנה!" ועתה ציווה על כל שורה להסתדר בסדר עולה לפי הגובה בשורה.
מאונכי: "אבל תקלקל לי את הסדר בטורים!"
מאוזני : "אני בעל הדרגה הבכירה".
האם ייתכן ששניהם יהיו מרוצים?


תשובה: