אותיות מספרות
השתמש בכל הספרות 0-9 כדי לפתור את חידת המספרים הבאה (שים לב 0¹T):

TWENTY
+TWENTY
THIRTY
SEVENTY

מצא את ערכן של האותיות, המופיעות במספרים.

T =   W =   E =   N =   Y =  
V =   S =   R =   I =   H =  
בדיקה זו בודקת רק את אחת האפשרויות לפתרון.