ונתתי מטר ארצכם
מאת: יסכה חדד


ו נ ת ת י +
מ ט ר
------------
א ר צ כ ם

אם ירד מטר מרבי, עד כמה גדולה ארצכם?