עניין יחסי
חותכים ריבוע למספר כלשהו של מלבנים. בעבור כל אחד מן המלבנים מחשבים את היחס שבין הצלע הקטנה לגדולה. הוכח כי סכום יחסים אלו גדול או שווה ל-1.