פי בריבוע
P הוא מספר ראשוני גדול מ-3.

כאשר נחלק את P2 ב-24, תמיד נקבל אותה שארית.

מהי ?
תשובה: