פת גרוסה א'
הוכח כי לכל r > s ( מספרים טבעיים)

(r2 - s2 , 2rs, r2 + s2 )

היא שלשה פיתגורית.

  פת גרוסה ב'
השתמש ב-א והראה
כי כל מספר אי זוגי גדול מ-1
הוא איבר בשלשה פיתגורית.

  פת גרוסה ג'
הראה כי בכל שלשה פיתגורית
יש איבר המתחלק ב-3,
איבר המתחלק ב-4,
ואיבר המתחלק ב-5.