תרגיל מהפכני
אם
א ב ג ד ה
4 x
ה ד ג ב א

אז

א=   ב=   ג=   ד=   ה=