שתי פעמים חי?
בנה ריבוע קסם כפלי מסדר 3 · 3 שכל איבריו הם מחלקיו השונים של 36.
ריבוע קסם כפלי הוא ריבוע שבו מכפלת המספרים שבכל שורה, עמודה או אלכסון - שווה.(תשובה חלקית נחשבת כטעות)