ס""ר לא סר
משבצות לוח השח ממוספרות במספרים 1-64 כמתואר בציור :

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 27 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64

על הלוח מעמידים שמונה צריחים באופן שאף אחד מהם
אינו מאיים על רעהו. הוכח כי בכל הצבה כזו, סכום
מספרי המשבצות בהן מוצבים הצריחים, שווה ל-260.