מרבעים את המעגלעליך למקם במשבצות הריקות שלימינך מספרים שלמים כך שסכום הריבועים של המספרים בכל שתי משבצות עוקבות על המעגל יהיה שווה לסכום הריבועים של המספרים הכתובים במשבצות הנגדיות להן. בארבע המשבצות שכבר מולאו עומדים המספרים 16 ו-2 לעומת 8 ו-14.
ואכן ומתקיים :
22+162=142+82=260

כתוב את המספרים:C =   D =   E =  
H =     I =   K =