לוח בחינות
בחדר הבחינות 64 כיסאות במספר
המסודרים ב-8 שורות שוות באופן ישר.
סדר הישיבה בזמן הבחינה
מוחלט עפ"י כללי ההנהלה:
כל נבחן ישב נפרדות
כשאין לו רע באחת מארבע הרוחות.
ואתה הקורא - נראה אם תמצא
את מקסימום הנבחנים שניתן להכניס לכיתה.תשובה: