אלוף צפו ואלוף קנז
צפו וקנז רועים הצאן אשר לאביהם, ולכל אחד עדרו.
ויאמר צפו לקנז: לו אחד משלך בידי, והיה מניין צאני כצאנך.
ויען קנז ויאמר: לו אחד משלך בידי, כי עתה מספר הרגליים שבעדרך כמספר העיניים שבעדרי.
כמה ראשים בעדרו של צפו ולמה תצפו?תשובה: