שיחה חונה
מלא את הכוכביות כך שהכוכבית החונה (האחרונה) תהיה מכסימלית.

x
1 4