מ-6 יוצא 4
.נתונים שישה גפרורים. בנה בעזרתם ארבעה משולשים חופפים שווי צלעות