חמש, חמש
כמה לכל היותר יכול להיות "עשר" אם

ח מ ש
+
ח מ ש
ע ש ר


וכמה לכל הפחות?

לכל היותר:  

לכל הפחות: