אל תעקוב אחר השכן!
בלוח שלפניך יש לשבץ את המספרים 1-8 כך שכל שני מספרים עוקבים לא יהיו שכנים.
משבצות שכנות נחשבות משבצות שלהן צלע או קודקוד משותף.