שאלה קלה
מלא את המשבצות הריקות במספרים כך שסכום כל שלש מספרים סמוכים יהיה שווה וסכום כל המספרים יהיה 35.

5 3